Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Banegravsdepotet

Banegravsdepotet er beliggende langs den tidligere Troldhedebanes tracé umiddelbart nord for fabriksgrunden. Her har Grindstedværket i perioden fra 1934-1962 deponeret stort set alle affaldsprodukter på fast form fra virksomhedens produktion.

Af større enkeltposter kan nævnes aktivt kul med stort indhold af kemikalier, gipsaffald indeholdende betydelige mængder kviksølv samt stoffer fra virksomhedens bundfældningsanlæg for spildevand. Deponeringen fandt sted efter aftale med grundejeren. Depotmaterialet er kraftigt forurenet med tungmetaller, herunder kviksølv, medicinalprodukter og klorerede opløsningsmidler. Desuden sker der en svag udsivning af forurenende stoffer fra depotet til grundvandet og en svag afdampning til luften over selve depotet.

Læs udtalelse fra styrelsen for patientsikkerhed fra oktober 2018 (pdf)

Læs embedslægens udtalelse om banegravsdepotet fra 2005 (pdf)